Buidhnean Gàidhlig

Bòrd na Gàidhlig -

Gus dèanamh cinnteach gum bi seasmhachd aig cànan is cultur na Gàidhlig ann an Alba anns an àm ri teachd.

http://www.gaidhlig.org.uk/

 

Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig -.

Tha iad an sàs anns am foillseachadh agus an sgaoileadh de ghoireasan teagaisg do dh' fhoghlam Gàidhlig a cho-òrdanachadh.

http://www.storlann.co.uk/index.html

 

MG Alba -

Is e dleastanas MG ALBA (ainm gnìomha Sheirbheis nam Meadhanan Gàidhlig) fo Achd Chonaltraidh 2003 dèanamh cinnteach gu bheil deagh phrògraman Gàidhlig rim faotainn airson dhaoine ann an Alba.

http://www.mgalba.com/index.html

 

Comunn na Gàidhlig -

"Bho ìre eadar-nàiseanta gu ìre choimhearsnachd, tha CnaG a' neartachadh na Gàidhlig anns gach àite."

Tha iad a' dèanamh seo le  sgeamaichean diofraichte(Sgeama Ceumnachaidh, Sgeama nan Oileannaich etc), campaichean òigridh, tachartasan etc.

http://www.cnag.org.uk/

 

Clì Gàidhlig -

'Se an amas aig CLI gus taic a toirt gu luchd-ionnsachaidh inbhe na Gàidhlig airson fileantas labhairt a ruighinn 's a chànan.  Airson an amas seo a toirt gu buil, bidh iad an sàs ann am foillseachadh stuthan ionnsachaidh ùr, a treanadh luchd-teagaisg agus ag obair mar seirbheis-fiosrachaidh airson a' phoblach airson aire agus iarrtas a' chànan ag adhartachadh.

http://www.cli.org.uk

 

An Comunn Gàidhealach -

"A bhith a' brosnachadh cànain, cultair, eachdraidh is dualchas nan Gàidheal aig ìrean ionadail, nàiseanta agus eadar-nàiseanta" - 'se Am Mòd Nàiseanta Rìoghail agus na Mòdan Ionadail na phrìomh phroiseactan aca.

http://www.acgmod.org

 

Comann nam Pàrant – 

Tha Comann nam Pàrant a’riochdachadh phàrantan aig a bheil clan a tha a’ faighinn foghlam tro mheadhan na Gàidhlig aig diofar ìrean, bho croileagan gu àrd-sgoil.

http://www.parant.org.uk

 

Fèisean nan Gàidheal –

‘S e buidheann le ballrachd a th’ann a tha a’ tairgse iomadh seirbheis dhan ballrachd a’ gabhail a-steach taic le tabhartasan, trèanadh, àrachas agus iasadan ionnstramaidean.

http://www.feisean.org