Luchd-comhairleachaidh Phàrant

Tha ‘Luchd-comhairleachaidh Phàrant’ ann an cuid de sgìrean a bheir fiosrachadh agus comhairle seachad mu foghlam tro mheadhan na Gàidhlig aig ìre ionadail.