Airson a h-uile Duine

BBC Alba
Leanaidh BBC Alba ri clàr na cloinne aca eadar 5 agus 7f gach latha le measgachadh a bharrachd de phrògraman foghlaim spòrsail gus taic a thoirt do ionnsachadh agus beachdan a roinn airson rudan a dhèanamh agus a dhèanamh thairis air na seachdainean a tha romhainn.

Faodar faighinn gu BBC Alba air Sky 141, FreeView Channel no air iPlayer BBC airson suas ri 30 latha. 
https://www.bbc.co.uk/tv/bbcalba

Tha Seanail YouTube aig BBC Alba far an urrainn dhuibh tòrr de na prògraman TV air loidhne fhaicinn.
https://www.youtube.com/channel

CnP Bhideothan Ghlaschu
CnP Bhideothan Ghlaschu
Duilleagan anns a bheil grunn bhideothan goirid mu roghainnean phàrantan, mar a tha FTG ag obair dhaibh agus dè a’ chomhairle a bheireadh iad do phàrantan a tha a’ beachdachadh air Foghlam tro Mheadhan na Ghàidhlig mar roghainn don teaghlach aca.

Foghlam Alba
https://education.gov.scot/improvement
Lorgar roinn de ghoireasan gus taic a thoirt do dh’ionnsachadh chloinne tro mheadhan na Gàidhlig. Tha na goireasan air a dhèanamh gus a’ chlann a bhrosnachadh a bhith a’ bruidhinn Gàidhlig aig an taigh. Tha goireasan ann airson a’ chlann a’ dèanamh nan aonar neo airson an teaghlach air fad.

Stòlann Nàiseanta na h-Alba
https://www.storlann.co.uk/beurla/index.html
Tha Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig, a' bhuidheann a tha a' co-òrdanachadh foillseachadh agus sgaoileadh ghoireasan do dh'fhoghlam Gàidhlig air feadh Alba. Tha iad air chùl làraich-lìn eile mar Gàidhlig nan Òg agus Gaelic4Parents. Tha barrachd ghoireasan is fiosrachadh ri fhaighinn air prìomh làrach-lìn Storlann. 

 

Facebook

 

Còraichean © 2021 Comann nam Pàrant | Gach còir glèidhte