Clasaichean 4-7

BBC
Goireasan Gàidhlig bho Bitesize air Àireamhachd is Matamataig, Saidheans, Slàinte agus sunnd agus Cuspairean sòisealta - a leithid Lochlannaich is Bhictòrianaich. Do sgoilearan bun-sgoile air Clasaichean 5/7. 

Saidheansan: https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/znnqpg8 
Cuspairean sòisealta: https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/z4w28xs 
Slàinte agus sunnd: https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/znv9bqt 
Àireamhachd agus Matamataig: https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zhhwt39 
Litearrachd agus Gàidhlig:  https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/zjp7nrd 

CBBC Gàidhlig 
https://www.bbc.co.uk/iplayer/group/p06k8nr6
Tha prògraman CBBC ALBA air iPlayer fon tiotal CBBC ALBA. Bidh na prògraman air son 30 latha às dèidh dhaibh a dhol a-mach.

Cluichidh sinn còmhla
https://elchighland.com/gaelic-education/
Goireas ùr aig Coimhairle na Gàidhealtachd far a bheil clàran de bheachdan agus cuspairean an urrainn dhuibh a dhèanamh leis a’ chloinn agus ceanglaichean gu làraichean-lìn eile. Tha na clàran air a sgàradh ann an cuspairean, Litearrachd, Àireamhachd & Matamatig, Slàinte & Sunnd agus Eolas Sòisealta.  

CnaG Na h-Eileanan Siar
https://www.facebook.com/CnaG-na-h-Eileanan-an-Iar-111581427180429/ - CnaG Na h-Eileanan Siar. 
Tha na h-Oifigearan CnaG air Duilleag FaceBook a dhèanamh còmhla. Tha measgaideach de fhilmeachan le bèiceireachd, farpais-cheist ball-coise agus dùbhlain. 

E-Reader agus Giglets
https://gaelicbooks.org/index.php
Tha Comhairle nan Leabhraichean agus Giglets air a bhith ag obair còmhla gus leabhraichean a thabhainn do dhuine sam bith. Dh’fheumadh tu clàradh a dhèanamh an toiseach ach an uair sin tha taghadh mòr agad air diofar leabhraichean ri leughadh airson diofar aoisean.

FC Sonas
https://www.facebook.com/FCSonas2020/
Seanail air a chruthachadh le Calum MacFhearghais agus Dòmhnall Forbais. Tha e a' toirt Gàidhlig agus ball-coise còmhla ann an dòigh spòrsail agus inntinneach. Leanaibh orra air Facebook is Twitter airson an naidheachd agus rudan as ùire fhaichinn.

Gaelic4Parents
https://www.gaelic4parents.com 
Tha an t-uabhas ghoireasan rim faighinn an seo airson diofar aoisean, leithid leabhraichean claistinneach, òrain, faclan, duilleagan-obrach Gàidhlig agus Taic Obair-dachaigh Beò gach latha eadar 5-7f tron teirm sgoile. Ma tha sibh gan leantainn air Facebook, tha stuthan rim faighinn an sin.

Gàidhlig air loidhne le Shona
https://www.facebook.com/Gàidhlig-air-loidhne-le-Shona-geamaichean-ealain-spòrs-107528404226129/
Tha an t-Oifigear CnaG ann an Inbhir Nis air a chruthachadh duilleag Facevook seo far a bheil i a’ dèanamh fhilmeachan beò le Ealain, Farpais-Cheist agus Geamaichean. Tòrr spòrs airson gach aois agus an teaghlach air fad!

Our Dynamic Earth
https://www.dynamicearthonline.co.uk/gaelic
Cruinneachadh de ghoireasan STEM làn fiosrachaidh agus cur-seachdainean le Our Dynamic Earth. Tha cuid de na goireasan air eadar-theangachadh gu Gàidhlig agus bidh barrachd ann as na seachdainean ri thighinn.

Padlet - Goireasan airson Pàrantan 
https://padlet.com/foghlamgaidhlig/
 
Cruinneachadh slàn de ghoireasan airson sgoil-àraich agus sgoilearan bun sgoil ann an Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig. Tha 17 diofar cuspairean uile ri chèile.