Às Dèidh na Sgoile

BBC Alba
Leanaidh BBC Alba ri clàr na cloinne aca eadar 5 agus 7f gach latha le measgachadh a bharrachd de phrògraman foghlaim spòrsail gus taic a thoirt do ionnsachadh agus beachdan a roinn airson rudan a dhèanamh agus a dhèanamh thairis air na seachdainean a tha romhainn. 

Faodar faighinn gu BBC Alba air Sky 117, FreeView Channel no air iPlayer BBC airson suas ri 30 latha. 
https://www.bbc.co.uk/tv/bbcalba

Tha Seanail YouTube aig BBC Alba far an urrainn dhuibh tòrr de na prògraman TV air loidhne.
https://www.youtube.com/channel

Cafe Bheairteis
https://www.feisean.org/en/blog/2020/04/23/gaelic-conversation-cafe/ 
3:30-4:45 gach Dihaoine. Tha agaibh ri clàradh air loidhe tro EventBright. Deagh chothrom airson dhaoine òga bho air feadh na dùthcha gu bhith a’ bruidhinn còmhla as a’ Ghàidhlig

FC Sonas
https://www.youtube.com/channel/UC9HFUF2rIYTbM9EyPIrzyAQ
Seanail ùr air a chruthachadh le Calum MacFhearghais agus Dòmhnall Forbais. Tha dùbhlain ball-coise ann gach seachdainn – uile as a’ Ghàidhlig. ‘S urrainn dhut na bhideothan agad fhèin a chur suas cuideachd. Nach leanaibh orra air Facebook is Twitter cuideachd – FC Sonas.