Buannachdan

Buannachdan Dà-chànanais

S e th’ann an dà-chànanas comas nithean ann am beatha làitheil a dhèanamh ann an dà chànan.

Tha dà-chànanas fada nas cumanta ann an dùthchannan eile na tha e ann am Breatainn.  Tha e air a thomhais gu bheil eadar 60% agus 65% de mhuinntir an t-saoghail aig a bheil co-dhiù dà chànan.

Tha clann air am breith leis a’ chomas a bhith dà-chànanach agus ioma-chànanach.  Tha tuilleadh ’s a’ chòrr rùm san eanchainn airson dà chànan no barrachd.

The advantages of being bilingual

Some of the potential advantages of bilingualism and bilingual education currently publicized are:

Communication Advantages

  1. Wider communication (extended family, community, international links, employment).
  2. Literacy in two languages

Cultural Advantages

  1. Broader enculturation, a deeper multiculturalism, and two ‘language worlds’ of experience
  2. Greater tolerance and less racism

Cognitive Advantages

  1. Thinking benefits (creativity, sensitivity to communication).

Character Advantages

  1. Raised self-esteem
  2. Security in identity

Curriculum Advantages

  1. Increased curriculum achievement
  2. Easier to learn a third language

Cash Advantages

  1. Economic and employment benefits

‘A Parents’ and Teachers’ Guide to Bilingualism’, Professor Colin Baker, International Expert on Bilingual Education

1 Cultural Advantages 

2 Communication & Social Advantages 

3 Congitive Advantages 

4 Character Advantages 

 

 

Tha na buannachdan foghlaim an lùib dà-chànanas aithnichte. Tha luchd-foghlaim a’ gabhail ris gu bheil clann a tha dà-chànanach nas sùbailte ann a bhith a’ cothachadh ris a h-uile nì a thaobh obair eanchainn. Tha e cuideachd nas fhasa do chloinn dà-chànanach an tuilleadh chànanan ionnsachadh.
www.bilingualism-matters.org.uk

A bheil am pàiste le dà chànan nas slaodaiche gu bruidhinn?

Chan eil aon riaghailt ann a thaobh cuin a tha pàiste mar as trice a’ tòiseachadh a’ bruidhinn, ach san àbhaist tòisichidh iad eadar ochd mìosan agus còig mìosan deug. Mar as tric, tòisichidh nigheanan a’ bruidhinn nas tràithe na gillean agus mar as trice bruidhnidh a’ chiad phàiste san teaghlach nas tràithe na an dàrna no an treas pàiste. Tha a’ mhòr-chuid (ach chan eil a h-uile duine) de chloinn le dà

chànan nas slaodaiche gu bruidhinn, agus seo a’ ciallachadh gun tòisich iad a’ bruidhinn nas anmoiche na clann le aon chànan, ged a tha tuigse mhath aca mar as tric air an dà chànan. Tha e cudromach gun tuig daoine gu bheil an dàil seo (a) cumanta, (b) na nì a bhiodh sibh a’ sùileachadh, agus (c) san àbhaist cha bu chòir dragh a bhith oirbh mu dheidhinn. Agus bu chòir cuimhneachadh gum bi duilgheadasan cainnt aig clann le dà chànan uaireannan, dìreach mar a bhios aig clann le aon chànan.

Tha cunnart ann ge-tà, ma tha pàiste slaodach gu bruidhinn, gum feuch càirdean no luchd-obrach slàinte toirt a chreidsinn air pàrantan gur e as coireach gu bheil iad a’ bruidhinn dà chànan ris / rithe agus gun toir iad comhairle, cheàrr, dhaibh gum bu chòir dhaibh Beurla a-mhàin a bhruidhinn.

A bheil am pàiste le dà chànan a cheart cho comasach san dà chànan?

Chan ann tric a tha daoine a cheart cho comasach ann am fear seach fear den dà

chànan. Mar as trice bidh greisean ann nuair a tha làmh-an-uachdair aig aon chànan no am fear eile, agus san àbhaist bidh daoine le dà chànan nas cofhurtaile a’ bruidhinn mu chuid a chuspairean ann an aon de na cànanan seach am fear eile.