Taobh muigh na sgoile

Tha barrachd cothroman ann a-nis dha daoine òga Gàidhlig a chleachdadh taobh muigh an rùm-sgoile; aig Sradagan, Fèisean agus tro iomairtean eile a bhios Comunn na Gàidhlig a’ cur air bhonn mar Duais Iain Muir agus Cuach na Cloinne. Tha sgilean Gàidhlig na cloinne, gu h-àraidh canan sòisealta, air an neartachadh agus tha barrachd teans gum bi iad deònach Gàidhlig a chleachdadh taobh muigh na sgoile ma tha iad a’ gabhail pàirt anns na tachartasan coimhearsnachd seo. 

Comunn na Gàidhlig (CnaG)

Spòrs, tachartasan, prògraman àrainneachd agus campaichean - tha tòrr ri dhèanamh tro mheadhan na Gàidhlig aig Comunn na Gàidhlig. Bidh sinn a' cur air dòigh tachartasan tron bhliadhna do dhaoine òg air feagh Alba.

www.cnag.org

Spòrs Gàidhlig 

Chaidh Spòrs a chur air dòigh le Comunn na Gàidhlig ann an 2015 le prìomh amas a bhith tabhann chur-seachadan, chothroman agus phrògraman uile tro mheadhan na Gàidhlig. 'S ann le Comunn na Gàidhlig a tha Spòrs ach tha e ag obair mar chompanaidh fa-leth.  

http://www.spors.scot/gd/

Facebook

 

Còraichean © 2021 Comann nam Pàrant | Gach còir glèidhte