Comann nam Pàrant

School Children

Chaidh Comann nam Pàrant (Nàiseanta) (CnP(N)) a stèidheachadh le Comunn na Gàidhlig ann an 1994, an dèidh iarrtais bho phàrantan airson a leithid. Tha cothrom aig a h-uile sgìre aig a bheil buidhnean ionadail CnP a bhith air an riochdachadh air a’ Chomataidh Nàiseanta, a’ ciallachadh gu bheil guth nam pàrant ri chluinntinn air ìre nàiseanta. Tha Oifigear Phàrant Nàiseanta, maoinichte le Bòrd na Gàidhlig, air a fastadh le Comunn na Gàidhlig airson taic a thoirt do phàrantan agus airson FTG a bhrosnachadh. Tha CnP(N) a-nis stèidhte ann an saoghal leasachaidh na Gàidhlig agus a bharrachd air cumail taic ri buidhnean ionadail CnP ann a bhith brosnachadh FTG agus goireasan a thoirt seachad airson seo, tha sinn a’ stiùireadh ‘Sgeama Comhairleachaidh Phàrant’ a bhios a’ fastadh pàrantan le eòlas air FTG airson fios a sgaoileadh mu FTG am measg pàrantan le chlann fo aois sgoile. Tha Oifigear Phàrant CnP ag obair ann an co-bhonn le sgioba foghlaim Bòrd na Gàidhlig.

Tha a’ Chomataidh a’ coinneachadh, mar is trice, ceithir tursan sa bhliadhna. Tha Coinneamh Bhliadhnail ga cumail anns a’ Chèitean agus tha cuireadh ga thoirt do phàrant sam bith a frithealadh. Thèid fàilte a chur air riochdairean ùra. 

Tha geàrr-chunntasan bho choinneamhan Chomann nam Pàrant (Nàiseanta) an seo.

Buill Comataidh Comann nam Pàrant (Nàiseanta)

Bob McGowan [cathraiche]
Kathleen NicLeòid [iar-chathraiche]
Eilidh NicFhionghain [runaire]
Marsaili Dow [ionmhsair] 
Gill Steele 
Iona McTaggart
Claire Wilding
Kerry Jardine
Paul Smith
Becky Davidson