Bhidiothan FMG

Bhidiothan FMG

Cleachd am putan airson sgrìn-làn as na bhidiothan no brùth (F) fhad ‘s a tha sibh a’ coimhead 

Gu h-ìosal, tha sia bhidiothan ann a bha air fhoillseachadh anns a’ Mhàirt 2021. Tha iad a’ coimhead aig Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig a’ cluinntinn bho phàrantan, thidsearan agus sgoilearan a tha a’ beachdachadh mu FMG as an fharsaigneachd agus mar a fhuair iad air adhart tron glasadh. Dh’obraich sinn le Bòrd na Gàidhlig agus Comhairle na Gàihealteachd agus dh’fhiolm agus dheseaich Iain McDiamrid na fiolmaichean.

Ro-Sgoil

 Bun-Sgoil

Ard-Sgoil  

 

 

  

Ro-sgoile
Bhidio goirid le pàrantan agus luchd-obrach ag innse mu Fhoghlam tro Mheadhan na Gàidhlig ann an suidheachadh nan tràth-bhliadhnaichean.

Bun-Sgoil
Bhidio goirid le fiosrachadh mu Fhoghlam tro Mheadhan na Gàidhlig aig ìre Bun-Sgoile bho phàrantan agus bhuapasan a tha an sàs ann am FMG.

Àrd-Sgoil
Bhidio goirid le fiosrachadh mu Fhoghlam tro Mheadhan na Gàidhlig aig ìre Àrd-Sgoile, a’ cluinntinn bho phàrantan, thidsearan agus sgoilearan.

 

 

 

Ro-Sgoil Glasadh
Bhidio goirid ag innse mu na tràth-bhliadhnaichean tron ghlasadh, a’ cluinntinn bho phàrantan agus luchd-obrach.

 Bun Sgoil Glasadh
Bhidio goirid le fiosrachadh mu mar a bha teaghlaichean a’ dèiligeadh ri Foghlam tro Mheadhan aig ìre bun-sgoile tron ghlasadh.

Àrd-Sgoil Glasadh
Bhidio goirid le fiosrachadh bho theaghlaichean agus thidsearan mu Fhoghlam tro Mheadhan na Gàidhlig aig ìre Àrd-sgoile tron ghlasadh.

 

 

Facebook

 

Còraichean © 2021 Comann nam Pàrant | Gach còir glèidhte