Cànan - Language

Cuairt-litir

Ar cuairt-litir as ùire

Cuairt-litir an t-earrach 2021

Luchdaich (cruth PDF)

Aithisg Bhliadhnail
2020-21

Aithisg Bhliadhnail | Annual Report 2020-2021

Luchdaich

  

Cothrom ga thoirt do phàrantan am beachd a thogail air an t-slighe air adhart do dh’fhoghlam tro mheadhan na Gàidhlig

14/11/07

Tha cothrom ga thoirt do phàrantan chloinne ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig sna h-Eileanan an Iar an cuid mholaidhean a chur air adhart air foghlam ionadail. Tha Comann nam Pàrant a’ cumail sreath choinneamhan air feadh na h-Eileanan gus beachdan phàrantan a thogail air mar a ghabhas foghlam tro mheadhan na Gàidhlig a neartachadh anns na bliadhnaichean ri thighinn.

Bhon a chaidh fhoillseachadh gum biodh Comhairle nan Eilean Siar a’ dèanamh sgrùdaidh air na sgoiltean uile san roinn tha mòran theaghlaichean air draghan a nochdadh air a’ bhuaidh a bhios aig a seo air foghlam Gàidhlig. Tha Comann nam Pàrant agus Bòrd na Gàidhlig an dùil cuireadh foirmeil fhaighinn am beachd a chur a-steach ris a’ cho-chomhairle phoblach aig Comhairle nan Eilean Siar air na sgoiltean.

Tha Comann nam Pàrant airson a’ cho-dhùnaidh as fheàrr fhaighinn do chlann ann am foghlam Gàidhlig. Bheir na coinneamhan seo cothrom do phàrantan le clann ann an foghlam Gàidhlig an-dràsta, agus feadhainn a tha a’ beachdachadh air, na smuaintean agus na molaidhean aca a chur air adhart. Nuair a thòisicheas sgrùdadh na Comhairle, bidh pàrantan deiseil airson cur ris a’ cho-chomhairle le beachdan a chaidh aontachadh aig ìre ionadail mun t-slighe air adhart do dh’fhoghlam Gàidhlig.

Fiosrachadh mu na coinneamhan: 

Sgìre

Ceann-latha (uile bho 7.30 – 9.00f)

Àite

Barraigh

Diardaoin 22 Samhain 2007

Ionad Ionnsachaidh Bharraigh

Nis

Diciadain 28 Samhain 2007

Ionad Ionnsachaidh Nis

Siabost

Diardaoin 29 Samhain 2007

Ionad na Seann Sgoile

Na Hearadh

Diluain 3 Dùbhlachd 2007

Ionad Choimhearsnachd
An Tairbeart

An Rubha

Dimàirt 4 Dùbhlachd 2007

Ionad Choimhearsnachd Rubha an Tiùmpain

Am Bac

Diciadain 12 Dùbhlachd 2007

Ionad Chol

Breascleit

Diardaoin13 Dùbhlachd 2007

Ionad Choimhearsnachd Bhreascleit

Na Lochan

Diciadain 9 Faoilleach 2008

Talla Baile Ailein

Steòrnabhagh

Diardaoin10 Faoilleach 2008

Talla a’ Bhaile

Uibhist a Deas

Diluain 14 Faoilleach 2008

Taigh-Tasgaidh Chill Donnain

Uibhist a Tuath

Dimàirt 15 Faoilleach 2008

Talla Chairinis

Beinn na Faoghla

Diciadain16 Faoilleach 2008

Ionad Ionnsachaidh Bheinn na Faoghla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tha dùil gur iad seo na h-atharraichean as motha a bheir a’ Chomhairle a-steach fad ginealach, agus dh’fhaodadh buaidh mhòr a bhith aca air foghlam tro mheadhan na Gàidhlig” thuirt Magaidh Wentworth, Oifigear Phàrant Nàiseanta. “’S e cothrom air leth a tha seo piseach a thoirt air seirbhisean foghlam Gàidhlig anns na h-Eileanan agus an glèidheadh airson na bliadhnaichean a tha romhainn; dh’fhaodadh nach fhaigh sinn cothrom mar seo a-rithist airson iomadach bliadhna.”

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ toirt taic don iomairt seo.

“Tha a’ Chomhairle air aithneachadh o chionn ghoirid a-rithist gu bheil iarrtas phàrantan aig cridhe leasachadh na seirbhisean aca. Tha sinn toilichte taic a chumail ris an iomairt seo a bheir cuideachadh do phàrantan breithneachadh air na roghainnean a th’ aca agus nam beachdan a thoirt don Chomhairle”,

thuirt Rosemary Nic a’ Bhàrd, Stiùiriche Foghlaim don Bhòrd.

Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh bho Mhagaidh Wentworth, Comann nam Pàrant air 01463 234 138 neo Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.

Facebook

 

Còraichean © 2021 Comann nam Pàrant | Gach còir glèidhte