Cànan - Language

Cuairt-litir

Ar cuairt-litir as ùire

Cuairt-litir an t-earrach 2021

Luchdaich (cruth PDF)

Aithisg Bhliadhnail
2020-21

Aithisg Bhliadhnail | Annual Report 2020-2021

Luchdaich

  

Pàrantan à Earra-Ghàidheal a’ coinneachadh airson foghlam tro mheadhan na Gàidhlig adhartachadh

Pàrantan à Earra-Ghàidheal a’ coinneachadh airson foghlam tro mheadhan na Gàidhlig adhartachadh

20/09/07

Fhuair pàrantan às na sia àiteachan ann an Earra-Ghàidheal far am bheil chlann a’ faighinn foghlam tro mheadhan na Gàidhlig cuireadh do choinneamh Comann nam Pàrant air Disathairne 29mh Sultain. Dh’ fhoillsich a’ Chomhairle am plana Gàidhlig bho chionn goirid agus bheir seo cothrom do phàrantan meòrachadh air, agus às dèidh sin na beachdan aca a chuir an cèill. Tha Comann nam Pàrant a’ cumail a’ choinneamh seo anns an sgoil Gàidhlig ùr ann an Glaschu agus bheir seo cothrom do phàrantan faicinn mar a tha an sgoil ùr a’ cur ri fàs a’ chànain anns a’ bhaile.

Tha Plana Nàiseanta na Gàidhlig, a dhealbh Bòrd na Gàidhlig, a’ sonrachadh fàs anns na h-àireamhan ann an foghlam tro mheadhan na Gàidhlig, agus gheibh pàrantan ann an Earra-Ghàidheal cothrom mìneachadh am pàirt a bhios acasan anns an leudachadh seo. Ged a tha solarachadh thidsearan na dhùbhlan fhathast, tha fàs air a bhith ann an Earra-Ghàidheal thairis air na bliadhnaichean mu dheireadh. An uiridh bha 221 sgoilear eadar sgoil-àraich, bun-sgoil agus àrd-sgoil ach bho chionn deich bliadhna cha robh ach mu thimcheall 80.

Thuirt Eòghainn Mac a’ Phearsain neach-cathrach Comann nam Pàrant an Òbain “Bhon Dàmhair 2007, bidh Sgoil Àraich an Òbain, goireas foghlaim ro-sgoile Gàidhlig anns an Òban, fosgailte gach madainn ann an togalach fior mhath taobh-a-staigh làrach bun-sgoiltean an Òbain, agus bidh seo a’ toirt cothrom don chloinn aonachadh an dèidh beagan ùine don roinn Foghlam Tro Mheadhan na Gàidhlig ann an Bunsgoil Achadh na Creige.”

Ged a tha an solarachadh seo fallain airson Gàidhlig anns an Òban, tha sinn a’ cur fàilte air an cothrom coinneachadh, agus a bhith ag ionnsachadh bho phàrantan eile à Earra-Ghàidheal bho àiteachan mar Ìle agus Tiriodh, agus a’ cur ri leasachadh Plana Gàidhlig na Chomhairle. “

Tha Comann nam Pàrant a’ pàigheadh cosgais siubhail gu Glaschu airson dà phàrant às gach sgìre, ach tha cuireadh fosgailte do phàrant sam bith a tha airson tighinn air an ceann fhèin. Bu chòir neach sam bith aig a bheil ùidh ann a bhith an làthair fios a chur gu Magaidh Wentworth, Oifigear Phàrant air 07708398649.

Facebook

 

Còraichean © 2021 Comann nam Pàrant | Gach còir glèidhte