Cànan - Language

Cuairt-litir

Ar cuairt-litir as ùire

Cuairt-litir an t-earrach 2021

Luchdaich (cruth PDF)

Aithisg Bhliadhnail
2020-21

Aithisg Bhliadhnail | Annual Report 2020-2021

Luchdaich

  

Soirbheas Foghlam Gàidhlig ann an Glaschu

20/08/07

Aig an àm seo an-uiridh dh’fhosgail Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu, mar cheum chudromach ùr do fhoghlam tro mheadhan na Gàidhlig ann an Alba. Bliadhna às dèidh làimh agus tha an soirbheas a leantail air adhart sa bhaile. Tha pàrantan à Glaschu agus an sgìre timcheall air barrachd chloinne a chur dha na sgoiltean Ghàidhlig ann an Glaschu: 3 sgoiltean-àraich; am bun-sgoil agus an àrd-sgoil aig Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu aig Taobh na Coille agus an ionad Gàidhlig aig Àrd-sgoil Cnoc na Pàirce.

Tha Comann nam Pàrant a bhios a brosnachadh foghlam tro mheadhan na Gàidhlig air leth toilichte leis an adhartas seo. Tha 75 duine chloinne a bharrachd ann am FTMG am bliadhna na bh’ ann an-uiridh.

Tha barrachd is barrachd pàrantan a tuigsinn na buannachdan à foghlam den t-seòrsa seo. Tha clann a dèanamh glè mhath ann an àrainneachd Ghàidhlig agus air sgàth cho math ’s a tha na dòighean teagaisg.” thuirt Mary Galbraith, cathraiche Chomann nam Pàrant Ghlaschu.

Chaidh àireamh chloinne ann am FTMG suas 19% ann an Glaschu. Tha na h-àireamhan a fàs air feadh Alba agus tha Glaschu a cumail deagh thaic ri seo. Tha àireamhan chloinne a dèanamh foghlam anns an fharsaingeachd ann an Alba air tuiteam, 5% ann an cuid den sgìrean ionadail.

Ann an Glaschu:

  • Ìre bun-sgoil – far a bheil a chuid is motha de FTMG a thachairt – chaidh na h-àireamhan suas 14% le 253 ann an Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu. Chaidh 50 a-steach gu clas 1 am bliadhna an taca ri 48 an-uiridh, am measg na h-àireamhan nas àirde sa bhaile.
  • Sgoil-àraich: suas 22% le leudachadh anns na trì sgoiltean-àraich
  • Ìre àrd-sgoil – gu 2011 air a roinnte eadar an sgoil ùr agus Àrd-sgoil Cnoc na Pàirc air taobh deas a’ Bhaile – leudachadh 32%. Tha dà adhbhar airson seo:
    • Chaidh 100% de sgoilearan à bun-sgoil clas 7 gu àrd-sgoil 1 sa sgoil ùr. B’ àbhaist tòrr chloinne a bhi stad FTMG às dèidh bun-sgoil fhàgail agus tha an sgoil ùr a cuideachadh le seo a stad.
    • Thànaig 25% den chloinne ann an clas àrd-sgoil 1 bho chomhairlean ionadail eile. Tha clann ùr à Cille Bhrìghde an Ear, Comar nan Allt, Grianaig agus Cill Mhearnaig le làn dùil gun lean seo air adhart sa bhliadhnaichean a tha romhainn.

Tha an sgoil ùr a tabhann caochladh chuspairean nach eil ri faighinn an àite sam bith eile agus tha sin gu ma tarraingeach do phàrantan agus sgoilearan.

“Tha an sgoil 3 – 18 ùr a toirt misneachd do phàrantan ann am foghlam Gàidhlig”, thuirt Sean Ó Gallchoir, cathraiche bòrd na sgoile, “agus tha e a sealltainn cho taiceil sa a tha Comhairle Bhaile Ghlaschu dhan Ghàidhlig agus foghlam ar cuid cloinne”.

 

 

 

Facebook

 

Còraichean © 2021 Comann nam Pàrant | Gach còir glèidhte