Cànan - Language

Cuairt-litir

Ar cuairt-litir as ùire

Cuairt-litir an t-earrach 2021

Luchdaich (cruth PDF)

Aithisg Bhliadhnail
2020-21

Aithisg Bhliadhnail | Annual Report 2020-2021

Luchdaich

  

Coinneamh Bhliadhnail Chomann nam Pàrant (Nàiseanta) 2007

18/05/07

’S ann an Inbhir Nis a bha Coinneamh Bhliadhnail Chomann nam Pàrant (Nàiseanta) am bliadhna. Choinnich pàrantan a bha a’ riochdachadh diofar sgìrean bho Uibhist do Dhùn Èideann air feasgar Dihaoine 11mh Cèitean.

Anns an Aithisg Bhliadhnail thug Cathraiche CNP(N), Iona McHale iomradh air an adhartas a chaidh a dhèanamh ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig thairis air a’ bhliadhna ach cuideachd air na rudan nach do shoirbhich leinn. Thuirt Iona, a tha a’ leigeil dhith a dreuchd às dèidh trì bliadhna

“Bu chaomh leam taing a thoirt do na pàrantan air fad a tha air tòrr strì a dhèanamh am bliadhna ann an iomadach sgìre gus adhartas fhaighinn ann am foghlam Gàidhlig, tha sinn mothachail cho doirbh ’s urrainn dhan obair seo a bhith aig amannan ach ’s ann tro phàrantan a tha dèonach strì airson a’ chànain a thig adhartas.”

Às dèidh na Coinneimh fhoirmeil, thug Rosemary Ward agus Angela Nicillebhraigh, Bòrd na Gàidhlig, seachad òraid air ‘Ro-innleachd Nàiseanta Foghlam Gàidhlig’. Às dèidh sin bha cothrom ceistean a chur air pannal far an robh DI MacLeòid, Comhairle na Gàidhealtachd agus Seònaid NicLeòid, ceannard ùr Bhun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis còmhla ri Rosemary is Angela. Ghabh pàrantan an cothrom seo airson ceistean a chur air pannal le daoine cho fiosraichte mu fhoghlam agus bha deasbad inntinneach ann air iomadh cuspairean co-cheangailte ri foghlam tro mheadhan na Gàidhlig.

An ath latha chum CNP(N) coinneamh den Chomataidh agus chaidh Curstaidh NicDhòmhnaill a thaghadh mar Chathraiche agus Dawn Morgan mar Iar-chathraiche. Thuirt Curstaidh

"Tha CnP(N) air leth toilichte taic làidir fhaighinn bhon Mhanaidsear Fhoghlam aig Bòrd na Gàidhlig, Rosemary Ward, agus tha sinn a' dèanamh fiughair ri bhith ag obair còmhla rithe agus ris a' Bhòrd ann a bhith a' leasachadh foghlam tro mheadhan na Gàidhlig aig a h-uile ìre air feadh Alba. Am bliadhna, bidh sinn ag obair gu sònraichte a dh' ionnsaigh barrachd sgoiltean fa leth a stèidheachadh, barrachd chuspairean san Àrd-sgoil agus barrachd foillseachaidh airson foghlam tro mheadhan na Gàidhlig."

Magaidh Wentworth

Comann nam Pàrant Nàiseanta

Fòn: 07708398649

Post-d: Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.

Facebook

 

Còraichean © 2021 Comann nam Pàrant | Gach còir glèidhte