Ro-sgoil

BBC iPlayer – Cartùnaichean
https://www.bbc.co.uk/iplayer/group/p0884y5n 
Cartùnaichean Gàidhlig do chloinn. Dòigh mhath air cothrom a thoirt dhaibh Gàidhlig a chluinntinn.

Bookbug as a' Ghàidhlig
https://www.scottishbooktrust.com/articles/online-bookbug-session-bookbug-goes-gaelic
An robh fios agad gu bheil Bookbug a' bruidhinn Gàidhlig cuideachd? Dèanaibh deiseil airson cuid de na h-òrain is rannan Gàidhlig as fheàrr leinn agus sgeulachd sònraichte a tha sgoinneil airson àm leabaidh.

Clasrum air an oir
https://www.facebook.com/groups/1114725838907921/
Buidheann Facebook le bhideothan de chloinn an sàs ann an gnìomhan, obair is geamannn Gàidhlig, air a ruith le tidsear Gàidhlig.

Cròileagan Dhùn Eideann
http://edinburghcroileagan.blogspot.com
Làrach-lìn aig Cròileagan Dhùn Èideann far a bheil beachdan air dè b' urrainn dhut a dhèanamh le ur cloinn agus òrain, faclan agus sgeulachdan uile sa Ghàidhlig.

Dealbh Is Facal
Air làrach-lìn Chomann nam Pàrant
10 duilleagan A4 le ainmean Gàidhlig airson stuthan làitheil faodaidh tu cumail ri rudan timcheall an dachaigh. 

Gàidhlig nan Òg
https://www.gaidhlig-nan-og.scot/en/ 
Goireas a chaidh a chur air bhonn do phàrantan aig a bheil clann aois 0-5. Grunn chuspairean leithid beathaichean, an corp, aodach, dathan, saothair an latha, àireamhan, an aimsir agus òrain chloinne le òrain, faidhlichean-fuaim agus PowerPoints rim faighinn airson gach fear. Dòigh mhath air Gàidhlig a dhèanamh àbhaisteach san dachaigh.

Leugh & Seinn le Linda
https://www.youtube.com/watch?v=8DjkWkjC1Mk 
Leugh & Seinn le Linda. Seanail YouTube far a bheil Linda NicLeòid a’ lìbhrigeadh bùth-obrach leugaidh is seinn air seanail Chomhairle nan Leabhraichean. Bidh i ri faicinn beò gach Diardaoin aig 10m do chloinn aois 0-5 agus a-rithist aig 10.30m do chloinn aois 5-8.

Seanail You-Tube Piper Pro
https://www.youtube.com/user/piperpro 
geamannan is gnìomhan spòrsail do chloinn far an obraich iad air dathan is àireamhan sa Ghàidhlig.

Seiseanan BookBug
https://www.youtube.com/watch?v=JdMtu3KM0bE 
Seisean BookBug gach Diluain, Diciadain is Dihaoine aig 10.30.

Sgeulachdan Gàidhlig le Eilidh
https://www.facebook.com/Rionnagan-Beaga-Gaelic-Toddlers-Bishopbriggs-545258095506113/

Stay Strong and Free 
http://safestrongandfree.org.uk/wp-content/
Goireas air leth a tha a-nis ri fhaighinn sa Ghàidhlig – an tè seo airson Sgoil Àraich gu h-àraid. Ionnsaich a’ chlann mu fhaireachdainnean, buirreaidheachd, daoine sàbhailte nar beatha am measg iomadh rudan eile.

Spòrs agus Seinn còmhla ri Ellen
https://www.youtube.com/watch?v=Y9QBT8mlshM
Spòrs agus seinn còmhla ri Ellen – sreath de bhideothan gu h-àraid airson pàrantan gu bhith ag ionnsachadh barrachd Gàidhlig ri chleachdadh tìmcheall an taighe.