Às Dèidh na Sgoile

BBC Alba
Leanaidh BBC Alba ri clàr na cloinne aca eadar 5 agus 7f gach latha le measgachadh a bharrachd de phrògraman foghlaim spòrsail gus taic a thoirt do ionnsachadh agus beachdan a roinn airson rudan a dhèanamh agus a dhèanamh thairis air na seachdainean a tha romhainn. (Bho 14 Giblean)

  • A’ Bhùth/The Shop – matamataigs airson clann aois 3-7 aig 3.40f gach Dimàirt agus Diardaoin.
  • Baile Mhuilinn/Milltown – a ’toirt taic do leasachadh cànain airson aoisean 3-7 gach Diluain is Dihaoine

Bidh cruinneachadh ionnsachaidh cuideachd ri fhaighinn air-loidhne no air làrach-lìn BBC iPlayer.

  • Loma Rud – a ’sgrìobhadh airson clann 7-9 bliadhna.
  • SNAS – a ’sgrìobhadh airson clann 9-11 bliadhna.
  • Saorsa – matamataigs airson clann 10-12 bliadhna.
  • Air Ghleus – ceòl airson clann aois 10-12.
  • Saidheans Spòrsail/Fun Science – a tha ag amas air clann aois 7-12 a ’leigeil le clann na h-eòlasan saidheans aca fhèin fheuchainn aig an taigh. Gach Dimàirt 6.10f.
  • Aithne air Ainmhidhean/All about Animals – sreath mu bheathaichean agus na h-àrainnean aca a bhios a ’cuideachadh eòlas mu chultaran eadar-mheasgte air feadh an t-saoghail.

Faodar faighinn gu BBC Alba air Sky 141, FreeView Channel no air iPlayer BBC airson suas ri 30 latha. https://www.bbc.co.uk/iplayer/group/p088vlnb

Tha Seanail YouTube aig BBC Alba far an urrainn dhuibh tòrr de na prògraman TV air loidhne.
https://www.youtube.com/channel

Cafe Bheairteis
https://www.feisean.org/en/blog/2020/04/23/gaelic-conversation-cafe/ 
3:30-4:45 gach Dihaoine. Tha agaibh ri clàradh air loidhe tro EventBright. Deagh chothrom airson dhaoine òga bho air feadh na dùthcha gu bhith a’ bruidhinn còmhla as a’ Ghàidhlig

Eacarsaidh le Robyn
https://www.instagram.com/p/B-4Pbhjgzfi/ 
Ionad-obrach Gàidhlig! Sreath de bhideothan air an dèanamh sa Ghàidhlig le Robyn Low le diofar eacarsaichean, gu sònraichte math dha sgoilearan nas sine, ach tha mi cinnteach gum b ’urrainn don a h-uile duine feuchainn air!

Facebook

 

Còraichean © 2020 Comann nam Pàrant | Gach còir glèidhte