Airson a h-uile Duine

BBC Alba
Leanaidh BBC Alba ri clàr na cloinne aca eadar 5 agus 7f gach latha le measgachadh a bharrachd de phrògraman foghlaim spòrsail gus taic a thoirt do ionnsachadh agus beachdan a roinn airson rudan a dhèanamh agus a dhèanamh thairis air na seachdainean a tha romhainn. (Bho 14 Giblean)

  • A’ Bhùth/The Shop – matamataigs airson clann aois 3-7 aig 3.40f gach Dimàirt agus Diardaoin.
  • Baile Mhuilinn/Milltown – a ’toirt taic do leasachadh cànain airson aoisean 3-7 gach Diluain is Dihaoine

Bidh cruinneachadh ionnsachaidh cuideachd ri fhaighinn air-loidhne no air làrach-lìn BBC iPlayer.

  • Loma Rud – a’ sgrìobhadh airson clann 7-9 bliadhna.
  • SNAS – a’ sgrìobhadh airson clann 9-11 bliadhna.
  • Saorsa – matamataigs airson clann 10-12 bliadhna.
  • Air Ghleus – ceòl airson clann aois 10-12.
  • Saidheans Spòrsail/Fun Science – a tha ag amas air clann aois 7-12 a’ leigeil le clann na h-eòlasan saidheans aca fhèin fheuchainn aig an taigh. Gach Dimàirt 6.10f.
  • Aithne air Ainmhidhean/All about Animals – sreath mu bheathaichean agus na h-àrainnean aca a bhios a' cuideachadh eòlas mu chultaran eadar-mheasgte air feadh an t-saoghail.

Faodar faighinn gu BBC Alba air Sky 141, FreeView Channel no air iPlayer BBC airson suas ri 30 latha. https://www.bbc.co.uk/iplayer/group/p088vlnb

Tha Seanail YouTube aig BBC Alba far an urrainn dhuibh tòrr de na prògraman TV air loidhne fhaicinn.
https://www.youtube.com/channel

#cleachdiaigantaigh
https://www.gaidhlig.scot/ga/cleachdi-aig-an-taigh/
Tha Bòrd na Gàidhlig, còmhla ri com-pàirtichean leithid Comunn na Gàidhlig agus Fèisean nan Gàidheal, air prògram de thachartasan air-loidhne a chruthachadh gus cleachdadh Gàidhlig a bhrosnachadh aig an taigh. Is e clàr-ama de thachartasan a th ’ann le ceanglaichean gu na làraich-lìn far an tachair iad.

Leanaidh am prògram air adhart a ’leasachadh thairis air na seachdainean a tha romhainn, mar sin dèan cinnteach gun toir thu sùil air ais gu tric airson an fhiosrachadh as ùire.

CnP Bhideothan Ghlaschu
CnP Bhideothan Ghlaschu
Duilleagan anns a bheil grunn bhideothan goirid mu roghainnean phàrantan, mar a tha FTG ag obair dhaibh agus dè a’ chomhairle a bheireadh iad do phàrantan a tha a’ beachdachadh air Foghlam tro Mheadhan na Ghàidhlig mar roghainn don teaghlach aca.

Corona-bhìoras, Leabhar do Chloinn
https://documentcloud.adobe.com/link/track/
Leabhar beag air eadar-theangachadh le Acair ag innse chloinne mu Chorona-bhìoras ann an doigh a tha freagarrach do chloinn.

Foghlam Alba
https://education.gov.scot/improvement
Lorgar roinn de ghoireasan gus taic a thoirt do dh’ionnsachadh chloinne tro mheadhan na Gàidhlig. Tha na goireasan air a dhèanamh gus a’ chlann a bhrosnachadh a bhith a’ bruidhinn Gàidhlig aig an taigh. Tha goireasan ann airson a’ chlann a’ dèanamh nan aonar neo airson an teaghlach air fad.

 

 

 

Facebook

 

Còraichean © 2020 Comann nam Pàrant | Gach còir glèidhte