Cànan - Language

Cuairt-litir

 Ar cuairt-litir as ùire

Cuairt-Litir

Luchdaich (cruth PDF)

 

 Aithisg Bhliadhnail 2018/19

Aithisg Bhliadhnail | Annual Report 2018-19

Luchdaich

 

 

 

 

 

 

 

Fàilte do Chomann nam Pàrant

Fàilte do làrach-lìn Chomann nam Pàrant, am buidheann nàiseanta a tha a’ toirt taic agus comhairle mu fhoghlam tro mheadhain na Gàidhlig do phàrantan.

Tha mu 30 buidheann Comann nam Pàrant (CnP) air feadh Alba, a’ riochdachadh phàrantan aig a bheil clann a tha a’ faighinn foghlam tro mheadhan na Gàidhlig aig diofar ìrean, bho chròileagan gu àrd-sgoil. ’S e prìomh amas gach buidheann "a bhith a’ cur air adhart agus a’ toirt taice do stèidheachadh is cumail suas foghlam tro mheadhan na Gàidhlig". ’S ann air sàillibh strì phàrantan a thòisich foghlam tro mheadhan na Gàidhlig (FTMG) ann an 1985.Tha a’ mhòr-chuid de chloinn a tha ann an FTMG a’ tighinn à dachaighean far nach eil a’ Ghàidhlig ga cleachdadh.

Air an làrach againn gheibh sibh fiosrachadh mu fhoghlam tro mheadhain na Gàidhlig, bileagan comhairleachaidh agus aithisgean agus naidheachdan air obair Chomann nam Pàrant.  

Naidheachd! News!

Ar cuairt-litir as ùire

Dùbhlachd 2019

Cuart-Litir Dùbhlachd 2019

Luchdaich

 

Aithisg Bhliadhnail 2018/19

Aithisg Bhliadhnail 2018/19

Luchdaich

 

The United Nations Convention on the Rights of the Child

 UNICEF Logo

The United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) is an international statement of the civil, political, economic, social and cultural rights of children. It came into UK law in 1992.

https://www.unicef.org.uk/what-we-do/un-convention-child-rights/

Tha inneal trèanaidh UNCRC ri fhaighinn mar PDF an seo.

Thig a Chluich Logo

Thig a Chluich
Òrain agus Rannan| Songs and Rhymes

Tha Thig a Chluich fìor thoilichte gu bheil clàraidhean òrain agus rannan a-nise ri fhaighinn air-loidhne. Taing mhòr do dh' Anna agus Hannah, a sheinn cho àlainn agus Keith aig Wee Studio airson an stiùiridh.

Tha sinn an dòchas gun còrd an cruinneachadh ribh agus gum bi sibh a' seinn còmhla. 'S urrainn na h-òrain a luchdadh a-nuas aig

https://www.dropbox.com/s/serd3mwbod2ek29/OrainIsRannanChloinne_MP3.zip?dl=0

Thig a chluich are delighted to have their collection of songs and rhymes available for you to download and sing along to.

Special thanks to Anna and Hannah, who sang so beautifully and Keith at Wee Studio for his expertise.

Duilleag Facebook Cuairt Litir

Tha duilleag againn air
Facebook cuideachd

Ar cuairt-litir roimhe (cruth PDF)

 


 

Facebook

 

Còraichean © 2020 Comann nam Pàrant | Gach còir glèidhte