Cànan - Language

Cuairt-litir

Cuairt Litir

Ar cuairt-litir as ùr 
(cruth PDF)
Earraich 2017 


  Aithisg Bliadhnail 2015/16  

Aithisg Bliadhnail 2015-16

Aithisg Bhliadhnail 2015/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fàilte do Chomann nam Pàrant

Fàilte do làrach-lìn Chomann nam Pàrant, am buidheann nàiseanta a tha a’ toirt taic agus comhairle mu fhoghlam tro mheadhain na Gàidhlig do phàrantan.

Tha mu 30 buidheann Comann nam Pàrant (CnP) air feadh Alba, a’ riochdachadh phàrantan aig a bheil clann a tha a’ faighinn foghlam tro mheadhan na Gàidhlig aig diofar ìrean, bho chròileagan gu àrd-sgoil. ’S e prìomh amas gach buidheann "a bhith a’ cur air adhart agus a’ toirt taice do stèidheachadh is cumail suas foghlam tro mheadhan na Gàidhlig". ’S ann air sàillibh strì phàrantan a thòisich foghlam tro mheadhan na Gàidhlig (FTMG) ann an 1985.Tha a’ mhòr-chuid de chloinn a tha ann an FTMG a’ tighinn à dachaighean far nach eil a’ Ghàidhlig ga cleachdadh.

Air an làrach againn gheibh sibh fiosrachadh mu fhoghlam tro mheadhain na Gàidhlig, bileagan comhairleachaidh agus aithisgean agus naidheachdan air obair Chomann nam Pàrant.  

 Naidheachd!  News!

 

Thig a chluich Logo

 

Tha Thig a Chluich fìor thoilichte gu bheil clàraidhean òrain agus rannan a-nise ri fhaighinn air-loidhne. Taing mhòr do dh' Anna agus Hannah, a sheinn cho àlainn agus Keith aig Wee Studio airson an stiùiridh 

Tha sinn an dòchas gun còrd an cruinneachadh ribh agus gum bi sibh a' seinn còmhla. 'S urrainn na h-òrain a luchdadh a-nuas aig 

https://www.dropbox.com/s/serd3mwbod2ek29/
OrainIsRannanChloinne_MP3.zip?dl=0

Thig a chluich are delighted to have their collection of songs and rhymes available for you to download and sing along to.

Special thanks to Anna and Hannah, who sang so beautifully and Keith at Wee Studio for  his expertise.

Duilleag Facebook Cuairt Litir

Tha duilleag againn air
Facebook cuideachd

Ar cuairt-litir as ùr (cruth PDF)

 


 

Facebook

 

Còraichean © 2017 Comann nam Pàrant | Gach còir glèidhte