Cànan - Language

Cuairt-litir

Cuairt Litir

Ar cuairt-litir as ùr 
(cruth PDF)
Earraich 2017 


  Aithisg Bliadhnail 2015/16  

Aithisg Bliadhnail 2015-16

Aithisg Bhliadhnail 2015/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fàilte do Chomann nam Pàrant

Fàilte do làrach-lìn Chomann nam Pàrant, am buidheann nàiseanta a tha a’ toirt taic agus comhairle mu fhoghlam tro mheadhain na Gàidhlig do phàrantan.

Tha mu 30 buidheann Comann nam Pàrant (CnP) air feadh Alba, a’ riochdachadh phàrantan aig a bheil clann a tha a’ faighinn foghlam tro mheadhan na Gàidhlig aig diofar ìrean, bho chròileagan gu àrd-sgoil. ’S e prìomh amas gach buidheann "a bhith a’ cur air adhart agus a’ toirt taice do stèidheachadh is cumail suas foghlam tro mheadhan na Gàidhlig". ’S ann air sàillibh strì phàrantan a thòisich foghlam tro mheadhan na Gàidhlig (FTMG) ann an 1985.Tha a’ mhòr-chuid de chloinn a tha ann an FTMG a’ tighinn à dachaighean far nach eil a’ Ghàidhlig ga cleachdadh.

Air an làrach againn gheibh sibh fiosrachadh mu fhoghlam tro mheadhain na Gàidhlig, bileagan comhairleachaidh agus aithisgean agus naidheachdan air obair Chomann nam Pàrant.  

 Naidheachd!  News!

Comann nam Pàrant (Nàiseanta)

Coinneamh Bhliadhnail 2017
Annual General Meeting 2017

Premier Inn
Ceàrnag Sheòrais
Glaschu

Disathairne 20 Cèitean
aig 10:00 am

Premier Inn
George Square
Glasgow

Saturday 20th May
at 10:00 am

Tha fàilte ga chuir air gach neach aig a bheil ùidh ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig.

All interested in Gaelic medium education are most welcome to attend.

Duilleag Facebook Cuairt Litir

Tha duilleag againn air
Facebook cuideachd

Ar cuairt-litir as ùr (cruth PDF)

 


 

Facebook

 

Còraichean © 2017 Comann nam Pàrant | Gach còir glèidhte